• 2105577537
 • ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD)
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BOD)
 • ΦΩΣΦOΡΙΚΑ, ΝΙΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΟΝΤΑ
 • ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ
 • ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
 • ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ
 • ΦΑΙΝΟΛΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ
 • PH
 • ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΣΤΕΡΕΑ: ΟΛΙΚΑ, ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ, ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ, ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ
 • ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ → ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ