• 2105577537

Η ARAL Ε.Π.Ε. έχει αναπτύξει ένα σύστημα ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 17025 με σκοπό την τυποποίηση των λειτουργιών της και την εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης λαθών αλλά και βελτίωσης των παρεχομένων προς τους πελάτες υπηρεσιών αναλύσεων.

Πρωτεύων στόχος της παρούσας πολιτικής για την ποιότητα είναι η παροχή υπηρεσιών αναλύσεων αλλά και εξυπηρέτησης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της Εταιρείας και της σχετικής νομοθεσίας.

Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου η Εταιρεία μας δεσμεύεται για:

  1. την ορθή επαγγελματική πρακτική και για την ποιότητα των δοκιμών και των διακριβώσεών του κατά την εξυπηρέτηση των πελατών του,
  2. τη διενέργεια αναλύσεων υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές,
  3. τη διεξαγωγή των αναλύσεων σύμφωνα με δηλωμένες, επαληθευμένες και αξιόπιστες μεθόδους,
  4. την επανεξέταση των καθορισμένων στόχων διαχείρισης του συστήματος ποιότητας σε κάθε ανασκόπησή του,
  5. τη διαρκή εκπαίδευση – ενημέρωση του προσωπικού στην τεκμηρίωση και στις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας στις αρμοδιότητές του και στις αντίστοιχες μεθόδους-τεχνικές που καλείται να εφαρμόζει στην εργασία του,
  6. την υποστήριξη των πελατών και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με τις δοκιμές που το εργαστήριο πραγματοποιεί,
  7. τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας του εργαστηρίου,
  8. τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025,
  9. την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και
  10. τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.

Η Εταιρεία μας δίνοντας έμφαση στην σωστή εφαρμογή του συστήματος για την ποιότητα έχει αναθέσει την παρακολούθησή του στον Υπεύθυνο Ποιότητας, ενώ στο πλαίσιο της ανασκόπησης του συστήματος αναλαμβάνει δράσεις για τη διαρκή βελτίωσή του.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Παντελής