• 2105577537

Τα χημικά εργαστήρια ARAL είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Νο. πιστοποιητικού 232), ως ικανά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για χημικές αναλύσεις σε:

 • νερά

 • απόβλητα

 • λιπάσματα

 • γυαλιά- κεραμικά (υλικά σε επαφή με τρόφιμα)

 • δομικά υλικά και προϊόντα (δολομίτες και άλλα ασβεστολιθικά ορυκτά-βελτιωτικά εδάφους)

 • χημικά προϊόντα (ανθρακικό νάτριο)

Στα πλαίσια της διαπίστευσης κατά ISO 17025, ο έλεγχος της ποιότητας στα εργαστήρια της ARAL διασφαλίζεται με:

 • ετήσια επιθεώρηση από αξιολογητές του ΕΣΥΔ

 • ετήσια διακρίβωση του εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο από διαπιστευμένο φορέα

 • ετήσια συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές σε κάθε διαπιστευμένη παράμετρο

 • τακτικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των οργάνων με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM)

 • καθημερινή μέτρηση δειγμάτων ελέγχου (QC) και τακτική μέτρηση αντιδειγμάτων και επαναληπτικών δοκιμών.

Επιπλέον, τα χημικά εργαστήρια ARAL λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες χημικής ανάλυσης δειγμάτων ορυκτών, μεταλλευμάτων και πρώτων υλών υαλουργίας για την επισήμανση αυτών ως πιστοποιημένα υλικά αναφοράς CRMs (Certified Reference Materials), που πραγματοποιούν το Bureau of Analysed Samples Ltd και η Society of Glass Technology.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ: